Eesti keeles Eesti keeles

 

Juhend:
1. Võistluse koht: Tartumaa Tartu vald Saadjärv. Võistluskeskus ja start- Saadjärve Jahtklubi (Tabivere rand). Püügiala on kogu järve osa.
Võistlusaeg – Laupäev, 01.10.2022 kell 11.00 – 15.30
Registreerimine alates 09.00
Kaalumine alates kell: 15.00, autasustamine ca 16.30
2. Võistlus toimub paatidega (mootori võimsuse piirangut ei ole), ühes paadis võib maksimaalselt olla neli inimest aga mitte rohkem kui paadi tootja poolt ette antud maksimaalne arv. (osalejatel peavad olema kaasas päästevestid või ohutusvestid)
3. Keskonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt on luba elektrimootori või sisepõlemismootori kasutamiseks Saadjärvel kalapüügivõistluse "Saadjärve Haug 2022“ osavõtjatele. Turbiinmootori kasutamine ei ole lubatud.
Liiklemisel kaldale lähemal kui 100 meetrit on keelatud lainetuse tekitamine ning maksimaalne liikumiskiirus selles tsoonis võib olla 5 km/h, sellest väljapoole jääval veealal 30 km/h;
Veekogul liiklemisel tuleb lähtuda veeseaduse §-st 183, keskkonnaministri 28.06.2019 määrusest nr 25 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ ja Vooremaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjast;
Liikumisluba kehtib 01.10.2022 võistluse „Saadjärve Haug 2022“ ajal.
Võistluste korraldaja on kohustatud koostama kõigi võistlejate kohta nimekirja, kuhu kantakse võistleja nimi, tema poolt kasutatava veesõiduki pikkus ja registreerimisnumber ning kasutatava mootori võimsus. Registreerimisnumbri puudumisel märgitakse veesõiduki margi või mudeli nimetus.
Kes on eelnevalt saanud Keskkonnaametilt eraldi liikumisloa, on selle alusel õigus kasutada elektrimootorit või kuni 10 hobujõulist sisepõlemismootorit ja võimalik kasutada ainult võistluse ajaks ka suurema võimsusega mootorit.
4. Kalakogust arvestatakse paadi kohta.
5. Võistlusklassid on üldine, naised, noored -14 a. k.a.
6. Autasustatakse vähemalt kuute paremat üldarvestuses, kolme paremat naiste ja noorte hulgas -14.a. Suurima haugi saajat ja eriauhind suurima ahvena saajale (30+cm).
7. Püügivahendiks on spinning rulliga ja lant. Paadis võib korraga kasutada kolme püügivahendit.
8. Abivahendid on kahv, kajalood, mootor.
9. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.
10. Kaalumisele lähevad iga paadi kuni 5 suurimat haugi (ühe haugi minimaalne pikkus vähemalt 50 cm). Kalad peavad olema võimalikult värsked ja puhtad.
11. Väljapüütud kalad esitab võistleja või paatkonna esindaja mõõtmiseks ja kaalumiseks peale püügi lõpetamist ettenähtud ajal järve kaldal kohtunikele.

4 kg suuremad haugid võimalik soovikorral võistlejatel vabastada järvel peale kohtunike läbiviidud kaalumist.  Kaalumist järvel teeb punase rib paadiga  Aivar ( tel nr 56912100 )

Võistlejatel on võimalik annetada ka püütud kalasid kohalikule kogukonnale toiduks.

Naiste ja noorte tulemus on üldarvetusele lisaks individuaalne. Kaalumisele tuleb esitada isiklikult püütud kalad koos paadis tehtud fotoga (väljaarvatud kui ühes paadis osaleb naine või noor üksinda). Naiste ja noorte püütud kalade lisamine üldarvestusse ei ole kohustuslik. See annab võimaluse paadis olnud mees osalejate püütud 5 suurimat kala esitada üldarvestuses.
12. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjad on need, kellel on püütud suurim kogukaal kalu. (maksimaalne kalade arv paadi kohta, mis esitatakse kaalumisele on 5 tk)
13. Kõik võistlejad on järvel omal vastutusel.
14. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
15. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.
16. Püügil spinninguga peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest.
17. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju ja keskkonnanõudeid.
18. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või varem püütud kalu.
Korraldaja:
MTÜ Saadjärve Loodusõpe
Mart Toots
e-post: saadjarvepuhkus@gmail.com
Tel: 56697615
www.saadjarvejahtklubi.ee
https://www.facebook.com/saadjarve.jahtklub